Kontaktspray biltema

Elektronikkrengjøring – Biltema.no

Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.

Elektronikkrengjøring

Kontaktbeskyttelse – Biltema.no

For sikker og rask rengjøring av elektroniske apparater, instrumenter, elektriske motorer og lignende. Lav overflatespenning, ikke ledende.

Kontaktbeskyttelse

Elektronikkrengjøring, 400 ml – Biltema.no

Hamrons kontaktspray er et effektivt rengjøringsmiddel for elektroniske komponenter. Sprayen fjerner fuktighet og forhindrer kontaktfeil og korrosjon på …

For sikker og rask rengjøring av elektroniske apparater, instrumenter, elektriske motorer og lignende. Lav overflatespenning, ikke ledende. Fuktighetsdrivende og hurtigfordampende, etterlater ingen substanser. Middelet angriper ikke konstruksjonsmaterialer, maling, stoff og lignende. OBS ! Påse at elektroniske apparater er spenningsløse. Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Innhold/beholder leveres i henhold til nasjonale bestemmelser. Inneholder: Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske,

Oksidrens – Biltema.no

1. apr. 2022 — Kontaktrens hhv kontaktspray finnes hols Biltema og Bilextra, det gjør nytta i noen tilfeller. Om dette er i orden, ville jeg rett og slett …

Oksidrens

Multispray – Biltema.no

Multispray

Elektronikkrengjøring | Fjerner mindre urenheter | CRC – Jula

Elektronikkrengjøring | Fjerner mindre urenheter | CRC

Hurtigtørkende og effektivt rengjøringsmiddel til diverse elektronikk. Fjerner bl.a. lette oljer, fingeravtrykk og støv.

Kontaktspray | Rengjør elektronisk utstyr | HAMRON – Jula

Kontaktspray | Rengjør elektronisk utstyr | HAMRON | Jula

Kontaktspray til rengjøring av elektroniske komponenter. Fjerner fuktighet og forhindrer kontaktfeil og korrosjon.

Problemer med kobling – Spør Benny – TV2

Problemer med kobling – Spør Benny

Jeg har 13 pol kontakt på bilen. Jeg kjøpte en overgang til vanlig kontakt på hengeren, men får bare ett lys på hengeren. Mvh Terje Opsata

WD-40 Specialist – Europris

WD-40 Specialist

Få varene levert hjem på døren, til ditt nærmeste utleveringssted eller sendt til din nærmeste Europris-butikk.

Keywords: kontaktspray biltema