Karosserilim biltema

Karosseritetning, hvit, 290 ml – Biltema.no

Kjøp karosseriverktøy hos Biltema! Vi gjør det lettere å reparere skader i karrosseriet på bilen. God kvalitet & lave priser.

1-komponent polyuretanbasert tetningsmasse for bruk på kjøretøy. Velegnet for utfylling mellom platedeler, tetning av karosseriskjøter, skrudde skjermer, lyskaster- og baklysinnsatser, kabelgjennomføringer m.m. Velegnet også for utfylling/stabilisering av dekorlister og emblemer. Utmerket vedheft på ubehandlet stålplate. Den gjennomherdede tetningsmassen forblir hardelastisk. Tåler fugebevegelse på opptil 25 %. Påføres med kittpistol. Kan overmales. Inneholder N-(2-aminoetyl)-N’-[3-(trimetoksysilyl)propyl]etylendiamin, 3-(2-aminoetylamino)propyltrimetoksysilan, trimetoksyvinylsilan. Kan gi en allergisk reaksjon.Advarsel! Det kan dannes farlige, respirerende dråper ved sprøyting. Unngå innånding av spray eller tåke. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

BT Multibond Rapid – Biltema.no

Biltema sin 2 komponent lim er grei (og billig). brukt den selv både … 2 patroner 2k karosserilim når jeg handlet på Ebay (3M-produkter).

BT Multibond Rapid

Stål-epoksy – Biltema.no

Stål-epoksy

Epoksy, supersterk – Biltema.no

Epoksy, supersterk

Karosseribeskyttelsesmasse, sort, 500 ml – Biltema.no

Beskytter mot steinsprut, korrosjon, olje, bensin, vann og salt. Lyddempende. Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Skader folkehelsen og miljøet ved å ødelegge ozon i øvre del av atmosfæren. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsvern. VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann. Samle opp spill. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Innhold/beholder leveres i henhold til nasjonale bestemmelser. Inneholder: Etylacetat; Hydrokarboner, C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske; Butan VOC max: 579 g VOC/L. VOC limit: 579 g VOC/L (cat. A/f)

Vindusrutetetning – Biltema.no

Vindusrutetetning

Karosseriverktøy – Biltema.no

Kjøp karosseriverktøy hos Biltema! Vi gjør det lettere å reparere skader i karrosseriet på bilen. God kvalitet & lave priser.

Terokal EP 5065 2K Multi karosserilim – Lakkspesialisten

Liming av plastikk – Karosseri og Styling

Liming av plastikk – Karosseri og Styling – VW Audi Club Norwegen

Har et kåpesett til an atv som har fått en liten sprekk,hva slags lim skal jeg bruke for at dette ikke blir verre? Helst noen lim man kan få kjøpt på “vanlig” butikk.Ser Wurth har noe 2k-lim,men ser ut som man må være bedriftskunde for å handle.

Keywords: karosserilim biltema