Flytende gummi biltema

Gummimaling på boks, 1 l – Biltema.no

Tetningsmiddel · Pakningssilikon, Høytemperatur · Karosseritetning, sort, 290 ml · Epoksykitt · Tetningsmiddel · Tetningsfornyer · Vindusrutetetning.

Til styling av biler og felger, samt til langvarig eller midlertidig dekking av metall, tre, glass, plast, papir og tekstil. Gir en elastisk og gripevennlig overflate som beskytter mot blant annet sollys, korrosjon og fuktighet. Enkel påføring og fjerning. OBS ! Denne malingen må tynnes med Thinner 36-6005. Meget brannfarlig væske og damp. Irriterer huden. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Vask grundig etter bruk. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsvern. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. Ved brann: Slukk med: ABC pulverapparat. Innhold/beholder leveres i henhold til nasjonale bestemmelser.Inneholder:N-butylacetat; Hydrokarboner, C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske; Butanon.VOC maks: 688g/l. Grenseverdi VOC: 840g/l.

Tetningsmiddel – Biltema.no

Tetningsmiddel

Tetningsmiddel – Biltema.no

Gummilakk, mattsvart, 400 ml – Biltema.no

For enkel omlakkering eller beskyttelse. Lakken påføres lett og fester på de fleste materialer. Gir en elastisk, gummilignende overflate som beskytter mot bl.a. sollys, korrosjon og fukt. Kan brukes på f.eks. bil, båt eller MC. Velegnet for bl.a. felger. Lett å fjerne etter bruk. Gir en svært elastisk film. Kan overlakkeres med samme produkt. Vanntett. Fester på bl.a. metall, karbonfiber, tre, plast, stein og glass. Beskytter mot sollys, korrosjon og fukt. Etterlater ingen rester eller merker. Velegnet for bl.a. felger. Bruksanvisning : Rengjør overflaten som skal males. Den må være tørr og uten fett og støv. Rist boksen godt før bruk. Sprayavstand: 20–25 cm. Spray i flere tynne strøk. La hvert strøk tørke i 15–20 minutter, til det er klebrig, før neste strøk. La overflaten tørke i ca. 4 timer. Snu boksen opp og ned, og spray ventilen ren etter bruk. Bruk minst 4–5 strøk slik at det blir enkelt å kunne trekke av malingen. OBS ! Prøvespray først på en skjult flate for å kontrollere resultatet. Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Irriterer huden. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Advarsel! Det kan dannes farlige, respirerende dråper ved sprøyting. Unngå innånding av spray eller tåke.Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt.Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Unngå innånding av aerosoler. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Inneholder n-butylacetat, hydrokarboner, C7, n-alkaner, isoalkaner, syklisk, Butanon.VOC maks: 638 g/l.Grenseverdi VOC: 840g/l.

Pakningssilikon, Høytemperatur – Biltema.no

Pakningssilikon, Høytemperatur

Gummilakk, matthvit, 400 ml – Biltema.no

For enkel omlakkering eller beskyttelse. Lakken påføres lett og fester på de fleste materialer. Gir en elastisk, gummilignende overflate som beskytter mot bl.a. sollys, korrosjon og fukt. Kan brukes på f.eks. bil, båt eller MC. Velegnet for bl.a. felger. Lett å fjerne etter bruk. Gir en svært elastisk film. Kan overlakkeres med samme produkt. Vanntett. Fester på bl.a. metall, karbonfiber, tre, plast, stein og glass. Beskytter mot sollys, korrosjon og fukt. Etterlater ingen rester eller merker. Velegnet for bl.a. felger. Bruksanvisning : Rengjør overflaten som skal males. Den må være tørr og uten fett og støv. Rist boksen godt før bruk. Sprayavstand: 20–25 cm. Spray i flere tynne strøk. La hvert strøk tørke i 15–20 minutter, til det er klebrig, før neste strøk. La overflaten tørke i ca. 4 timer. Snu boksen opp og ned, og spray ventilen ren etter bruk. Bruk minst 4–5 strøk slik at det blir enkelt å kunne trekke av malingen. OBS ! Prøvespray først på en skjult flate for å kontrollere resultatet.

Takmasse – Biltema.no

Takmasse

Butyltetting – Biltema.no

Butyltetting

Pakningsmateriale – Biltema.no

Lett å klippe eller skjære til ønsket størrelse og form. Motstandsdyktig mot olje, bensin, varme og de fleste løsemidler. Egnet til bruk som pakning for ventildeksler, bunnpanner, forgassere og girkasser m.m.

Keywords: flytende gummi biltema