Bengalack biltema

Hammerlakk, 250 ml – Biltema.no

Malingens unikke sammensætning giver en sej, tæt membran, som afviser snavs og vand og stopper yderligere rustdannelse. Giver en slagfast emaljelignende overflade, akkurat som hamret metal. Bruksanvisning: Fjern fett, smuss, rust og lakk. Slip og tørk overflaten. Rør lakken grundig, og påfør et tykt lag med pensel eller rull, alternativt med sprøyte i flere tynne lag. La lakken tørke mellom hvert strøk (berøringstørr).  Brannfarlig væske og damp. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Advarsel! Det kan dannes farlige, respirerende dråper ved sprøyting. Unngå innånding av spray eller tåke. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsvern. Innhold/beholder leveres i henhold til nasjonale bestemmelser. Inneholder: Hydrokarboner, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, sykliskeVOC-grenseverdi: 419.9 g/l (kat A/i). VOC:

Spraymaling, hammerlakk – Biltema.no

For all slags spraylakkering på de fleste materialer innen- og utendørs. NC-kombilakk av høyeste kvalitet. Velegnet for hobbybruk på de fleste overflater. Unngå å male i direkte solskinn. OBS! Tåler IKKE bensin. For best resultat, bruk først primer/grunning. Kun Biltema sprayprimer skal brukes sammen med hobbylakken. Bruksanvisning: Rengjør flaten grundig. Slip med våtslipepapir. Rist boksen godt før bruk. Boksen bør holde en temperatur på ca. +20 °C. Sprayavstand ca. 25 cm. Spray i flere tynne lag. Ved behov vri den fremre (gule) delen av munnstykket for å kunne påføre loddrette lag. Vent 2-3 minutter mellom lagene. Snu boksen opp ned og spray ventilen ren etter bruk.

Hammerlakk, 750 ml – Biltema.no

Malingens unikke sammensætning giver en sej, tæt membran, som afviser snavs og vand og stopper yderligere rustdannelse. Giver en slagfast emaljelignende overflade, akkurat som hamret metal. Bruksanvisning: Fjern fett, smuss, rust og lakk. Slip og tørk overflaten. Rør lakken grundig, og påfør et tykt lag med pensel eller rull, alternativt med sprøyte i flere tynne lag. La lakken tørke mellom hvert strøk (berøringstørr).  Brannfarlig væske og damp. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Advarsel! Det kan dannes farlige, respirerende dråper ved sprøyting. Unngå innånding av spray eller tåke. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsvern. Innhold/beholder leveres i henhold til nasjonale bestemmelser. Inneholder: Hydrokarboner, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, sykliskeVOC-grenseverdi: 410.8 g/l (kat A/i). VOC:

Metallmaling, 500 ml – Biltema.no

Primer og finish i ett. Gir et beskyttende belegg av sinkfosfat. Passer blant annet til merking av rør. Kort tørketid. Uten bly, kromat og klorerte løsemidler. Bruksanvisning:   Underlaget må være rent, fettfritt og tørt. Fjern løs smuss ved hjelp av en stålbørste. Rist flasken i minst 1 minutt. Rist også under bruk. Spray med 20–30 cm avstand. Ekstra strøk kan påføres etter 15–20 minutter. Når du er ferdig, må du holde sprayboksen opp/ned og spraye til det kun kommer gass. Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Advarsel! Det kan dannes farlige, respirerende dråper ved sprøyting. Unngå innånding av spray eller tåke. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsvern. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Innhold/beholder leveres i henhold til nasjonale bestemmelser. VOC:

Caliperlakk, sølv, 250 ml – Biltema.no

Hurtig lufttørkende 1-komponent alkydlakk for lakkering av bremsecaliper. Lakken pensles på (pensel inngår IKKE). Gir en blank varmebestandig overflate som motstår rustangrep og kjemikalier, og som er lett å holde ren.  Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Brannfarlig væske og damp. Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Vask hendene grundig etter bruk. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Vask grundig etter bruk. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Ved brann: Slukk med Brannslukningsapparat Pulver ABC. Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Inneholder: Nafta (petroleum), tungt hydroavsvovlet; aceton; Butan-2-ol; Kobolt bis(2-etylheksanoat)VOC maks: 458 g/l.Grenseverdi VOC: 840g/l. Fjern løs rust og smuss med en stålbørste. Rør om lakken før og under lakkering. Varmebestandig opp til +200 °C. 

Spraymaling, blank – Biltema.no

For all slags spraylakkering på de fleste materialer innen- og utendørs. NC-kombilakk av høyeste kvalitet. Velegnet for hobbybruk på de fleste overflater. Unngå å male i direkte solskinn. OBS! Tåler IKKE bensin. For best resultat, bruk først primer/grunning. Kun Biltema sprayprimer skal brukes sammen med hobbylakken. Bruksanvisning: Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Uten tilstrekkelig ventilasjon kan det dannes eksplosive blandinger. Advarsel! Det kan dannes farlige, respirerende dråper ved sprøyting. Unngå innånding av spray eller tåke. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. VED KONTAKT MED ØYNENE:Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege ved ubehag. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.Innhold/beholder leveres i henhold til nasjonale bestemmelser. Inneholder: Aceton, n-butylacetat.VOC maks: 840 g VOC/L. VOC-grense: 840 g VOC/L Rengjør flaten grundig. Slip med våtslipepapir. Rist boksen godt før bruk. Boksen bør holde en temperatur på ca. +20 °C. Sprayavstand ca. 25 cm. Spray i flere tynne lag. Ved behov vri den fremre (gule) delen av munnstykket for å kunne påføre loddrette lag. Vent 2-3 minutter mellom lagene. Snu boksen opp ned og spray ventilen ren etter bruk.

Spraymaling – Biltema.no

Best pris på Quick Bengalack Unilakk (2,7 liter) – Prisguiden

Best pris på Quick Bengalack Unilakk (2,7 liter) – Se priser før kjøp

Se beste pris på Quick Bengalack Unilakk (2,7 liter). Sammenlign priser. Les tester og omtaler før du kjøper. Specs: Maling, Metall, Utendørs, 2.7L,…

Hammerlakk | Stopper effektivt rustdannelse | HAMMERITE

Hammerlakk | Stopper effektivt rustdannelse | HAMMERITE

Stopper effektivt rustdannelse og gir en blank og hamret emaljelignende overflate. En flate som holder seg i mange år, støter bort vann og forhindrer videre rustdannelse. Kan males direkte på rust og maling, men ikke overmales med annen maling fordi den inneholder silikon. Ikke-jernholdige metaller og legeringer bør først dekkes med Hammerite Metallgrunning. Forbruk: 5 m²/l (to strøk).

Keywords: bengalack biltema, biltema bengalakk